VERKOOPSVOORWAARDEN FRYNS DISTILLERY

 

25.06.2022

 1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds Fryns Distillery B.V. met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 6, bus A3, KBO nr. 0689.752.845, met e-mailadres: info@fryns.be, (“Verkoper”) en de Klant, eveneens te verstaan in het algemeen de wederpartij van de Verkoper, (“Klant”).
 2. De toepasselijkheid van enige andere algemene- of verkoopsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten hetgeen betekent dat algemene voorwaarden van de Klant niet van toepassing zijn tenzij deze schriftelijk door de Verkoper worden aanvaard.
 3. De Verkoper heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De verkoopsvoorwaarden van toepassing op het ogenblik van de bestelling gelden.
 4. De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze verkoopsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard behoudens tegenbericht binnen de 8 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.
 5. Alle aanbiedingen blijven gedurende de door de Verkoper aan te geven termijn geldig. Indien geen termijn wordt genoemd zijn de aanbiedingen van de Verkoper maximaal 24u geldig en nadien vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig, behoudens materiële vergissing, dewelke rechtgezet kan worden. Bij prijsveranderingen, houdt de Verkoper zich het recht voor de prijs overeenkomstig aan te passen.
 6. De Klant bevestigt doormiddel van het sluiten van de overeenkomst dat hij correct en uitvoerig werd geïnformeerd door de Verkoper. (o.a. over de specifieke en andere algemene karakteristieken van de producten waarop de overeenkomst slaat) De Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de producten geschikt zijn voor het gebruik waartoe hij ze bestemt.
 7. De bestelling van de Klant verbindt deze onherroepelijk, behalve uitzonderingen voorzien bij wet.
 8. Annuleringen van bestellingen worden niet aanvaard dan met een schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Bij annulering houdt de Verkoper zich het recht voor een forfaitair schadevergoeding van 15% op het te verwachten factuurbedrag met een minimum van € 50 aan te rekenen. De Klant aanvaardt en bevestigt dat 15% evenredig is aan het nadeel dat door de Verkoper kan worden geleden. Deze forfait doet geen afbreuk aan het recht van de Verkoper om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien de overeengekomen forfait ontoereikend zou zijn om de werkelijk geleden schade te vergoeden
 9. Enkel in geval van verkoop op afstand via de website beschikt de particuliere-Klant over een herroepingstermijn van 14 dagen waarbinnen de Klant het product, in originele verpakking en onaangeroerd, mag terugzenden en de verkoop mag annuleren zonder opgave van een reden. Het product dient in een propere, verkoopbare staat te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan het herroepingsrecht vervalt. De terugzendingskosten zijn ten laste van de Klant. Het product dient binnen de 5 werkdagen na uitoefening van het herroepingsrecht te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan het herroepingsrecht vervalt. De uitoefening van het herroepingsrecht dient te gebeuren door invulling van het modelformulier (als bijlage) en verzending ervan naar het volgende e-mailadres: info@fryns.be
 10. De producten worden verzonden door een derde partij. De verzendingskosten zijn ten laste van de Klant. De Verkoper kan geen levertermijnen garanderen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of beschadigingen omwille van transport dat uitbesteed wordt.
 11. De garantie verleend door de Verkoper op de producten is beperkt voor wat betreft zichtbare gebreken tot 15 dagen na levering van het product en voor wat betreft de verborgen gebreken tot 2 jaar na levering van het product, steeds onder voorbehoud van correct gebruik en bewaring.
 12. Klachten betreffende producten die werden verkocht dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend. Laattijdige klachten zijn niet meer aanvaardbaar. Als uitgangspunt voor de zichtbare gebreken wordt een redelijke termijn genomen 5 werkdagen na de levering van het product. Voor verborgen gebreken dient de klacht binnen de 30 dagen na ontdekking te worden ingediend.
 13. Klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.
 14. Behoudens schriftelijke afwijking moet elke bestelling volledig betaald worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Behoudens schriftelijke afwijking moet elke bestelling of verkoop betaald worden uiterlijk bij de levering.
 15. Bij het in gebreke blijven van de klant de factuur te voldoen binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom van toepassing met een minimum van € 40 en een maximum van € 2.500 en een conventionele interest aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. De Verkoper houdt zich het recht voor om bijkomende schade aan te tonen en te vorderen.
 16. In geval van niet betaling op de overeengekomen vervaldag, of bij ernstige tekortkoming door de Klant aan zijn contractuele verplichtingen, heeft de Verkoper van rechtswege het recht om zonder aanmaning de overeenkomst te ontbinden of de levering te annuleren. De Verkoper zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de Klant, indien het reeds zou zijn geleverd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht op schadevergoeding van het werkelijk gelede nadeel.
 17. Betaling mogen in geen geval direct gebeuren aan het personeel van de Verkoper, behoudens schriftelijk akkoord van de zaakvoerder.
 18. Bij afwijking van artikel 1583 B.W. wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte producten slechts aan de Klant overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. De Klant is niet toegestaan een (bezitloos) pand op het geleverde en verkochte product te laten vestigen zolang de overeengekomen prijs niet is betaald.
 19. De verplichting tot schadevergoeding van de Verkoper op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot de schade waartegen de Verkoper uit hoofde van een door haar gesloten verzekering verzekerd is. De schadevergoeding is derhalve nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.
 20. Indien de Verkoper ondanks het bepaalde in deze Verkoopsvoorwaarden, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou zijn voor een door de Klant geleden schade, welke niet door de verzekering wordt vergoed, is aansprakelijkheid van de Verkoper in alle gevallen beperkt tot een maximum van 15% van de totale facturatiesom (exclusief BTW) of een vervanging van de producten in natura. Alle indirecte schade zoals o.m. loonverlies, bedrijfsschade, schade door weerkaatsing, wordt in elk geval uitgesloten.
 21. Wanneer de Verkoper wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren zal zij het recht hebben de overeenkomst te beëindigen of op te schorten door een schrijven te richten aan de Klant met de reden die uitvoering van de overeenkomst verhindert. De Verkoper zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Als gevallen van overmacht gelden onder meer: staking of lock-out, lock-down, brand, mobilisatie, inbeslagname, embargo, pandemie, epidemie, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik.
 22. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken ressorterende onder de zetel van de Verkoper bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.
 23. Eventuele rechtsvorderingen van de Klant tegen de Verkoper dienen op straffe van verval uiterlijk één (1) jaar na tijdige klachtmelding door de Klant jegens de Verkoper aanhangig te zijn gemaakt.
 24. Indien één van de artikelen of een gedeelte van de verkoopsvoorwaarden een grond van nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel en wordt het artikel in onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel opnieuw te worden bepaald rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van de geschonden regel.
 25. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing samen met het privacy beleid van de Verkoper.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

AAN:           Fryns Distillery B.V. met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 6, bus A3, KBO nr. 0689.752.845, met e-mailadres: info@fryns.be

 

KLANT:

Naam:
Voornaam:
Tel:
Adres:
Email:
Rijksregisternummer of ondernemingsnummer:

De Klant wenst de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroepen:

 

PRODUCT:

BESTELD OP:

ONTVANGEN OP:

BESTELNUMMER:

 

De Klant verklaart en bevestigt het product in originele verpakking, onaangeroerd en in verkoopbare staat binnen de 5 werkdagen na het invullen van dit herroepingsformulier per post terug te zenden of binnen te brengen op de vestiging Fryns Distillery B.V. met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 6, bus A3, binnen de openingsuren.

De terugzendingskosten zijn ten laste van de Klant.

Bij gebrek aan tijdige ontvangst van het product na herroeping, vervalt het herroepingsrecht.

 

HANDTEKENING KLANT:

DATUM:

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.